Privacyverklaring

Wij verwerken gegevens van onze cursisten en congresdeelnemers. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Bianca Boels via info@scream.academy.

Privacyverklaring

Naam onderneming: Bruis in Facility Management – Scream Academy
Adres: Zevenhuizerstraat 96, 3828 BG  Hoogland
E-mailadres: info@scream.academy
Telefoonnummer: 06-29576932

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening
Om cursussen en congressen te organiseren, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede administratie, om contact met u op te nemen, een badge te maken en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij bijvoorbeeld met een externe trainer samenwerken, zullen wij ook een deel van uw gegevens moeten delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen
Indien u cursist blijft of onze nieuwsbrief wilt ontvangen, bewaren wij de persoonsgegevens voornaam, achternaam en e-mailadres.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze cursisten en congres deelnemers. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een oud-cursist bent, cursist wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende registratie en  facturatie. Wanneer u cursist of congresdeelnemer wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, KP-nummer, naam van uw werkplek, telefoonnummer, e‐mailadres en dieetwensen. Wanneer u cursist of congresdeelnemer wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent de cursus of het congres vastgelegd. In ons elektronische systeem kunnen ook voorkeuren voor een nieuw te volgen cursus of wachtlijst opgenomen worden.

2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de wettelijke verplichting van betaling na aanmelding. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus of congres gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Een passend aanbod kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Dit om de kwaliteit van (toekomstige) cursussen te waarborgen.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Inschrijving

Scream Academy verwerkt uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor bijvoorbeeld het kunnen communiceren over het door u aangekochte ticket van het congres, de cursus waar u zich voor heeft aangemeld, het aanmaken van een congresticket en servicemails met daarin informatie over onder andere de aanvangs- en eindtijden van de cursus/het congres en praktische informatie over bijvoorbeeld locatie, route en parkeren. Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw KP-nummer opgeven. Dat moeten wij om uw kwaliteitspunten te kunnen registreren bij ADAP. Voor al deze informatie kunt u zich niet afmelden.

3.2 Nieuwsbrief

Scream Academy verwerkt uw contactgegevens die wij hebben gekregen in het kader van de aanmelding voor een cursus/congres voor direct marketing van soortgelijke evenementen. Voor deze berichten kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief via de afmeldinstructie in iedere e-mail.

Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief dan ontvangt u van ons de e-mailnieuwsbrief met daarin de laatste bevestigingen, winacties, update van cursussen/evenementen die aansluiten bij uw interesses en het laatste nieuws rondom Scream Academy. Voor deze berichten kunt u zich te allen tijde weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief via de afmeldinstructie in iedere e-mail.

3.3 Verstrekken
Soms moeten wij uw gegevens ook verstrekken aan de cursusleider omdat wij niet zelf de verwerking van die cursus in het KP kunnen doen. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze cursusleider. Indien u zich aanmeldt voor een cursus, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

3.4 Betaling
Wij gebruiken uw gegevens om u een factuur te sturen voor de cursus, wanneer u niet via Ideal kunt betalen. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de cursus. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

3.5 Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

3.5 Analyses en (markt)onderzoek

Uw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses met als doel de dienstverlening van Scream Academy te verbeteren. Ook kunnen wij u vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend dan wel (markt)onderzoek om zo onze dienstverlening te verbeteren. U beslist zelf of u hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

3.6 Social Media

De gegevens die u zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van uw reacties op social media uitingen worden door Scream Academy verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegeven die u op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult.

3.7 Beeldopnamen

Bij een bezoek aan een cursus/congres kan het voorkomen dat u op foto’s en/of video vastgelegd wordt die op onze website en social media geplaatst worden na afloop van het programma.

3.8 Contact met Scream Academy

Indien u contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden uw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Scream Academy later zien dat er al eerder contact met u is geweest en waarover. Zo kunnen wij u sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over onze dienstverlening, betalingen, klachten of indien u mee doet aan (markt)onderzoek.

3.9 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

3.10 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

4. Plichten Scream Academy

4.1 Beveiliging
Al onze medewerkers die gegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.
Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de cursus zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

4.3 Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u één van onze evenementen heeft bezocht dan bewaren wij uw gegevens in ieder geval gedurende 5 jaar. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief dan bewaren wij uw gegevens totdat u zich afmeldt van de nieuwsbrief. Uw elektronische contactgegevens voor het verzenden van direct mailing over soortgelijke evenementen bewaren wij totdat u zich afmeldt voor deze e-mails. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. De gegevens van sollicitanten worden door ons tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure gebruikt of zoveel langer als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen.

Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift

U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw gegevens. U kunt op afspraak uw gegevens inzien onder begeleiding van een van onze medewerkers. Verder hebt u recht op een afschrift van uw gegevens. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw gegevens zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw gegevens aanvullen. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw adres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon een e-mail sturen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen.

5.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging. 

5.4 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.5 Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Bianca Boels via info@scream.academy.